baldoarashian: (Default)
baldoarashian ([personal profile] baldoarashian) wrote2015-11-10 06:59 pm

(no subject)

arashi at utaban.poor sho,but don’t worry they(we) still love you..